កម្លាំងនគរបាលក្រុងសឹ្ទងត្រែងនិងនគរបាលខេត្តសឹ្ទងត្រែងចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងក្រុង ដើម្បីសម្រួល..