ការវាយប្រហារវិហារឥស្លាម ក្នុងក្រុងកាប៊ុល បានបង្កអោយមាន’អ្នកស្លាប់ និង របួសជាច្រើននាក់។