ប្រធានាធិបតី យុន ចង់ឱ្យកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធកំពូលមួយរបស់ពិភពលោក។