មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកមកដល់ គីនសាសា សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូល SADC។