របាយការណ៍ពិសេស៖ការរៀបចំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេម ២០២៣