អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី ព្រមចុះចេញពីតំណែងដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធ។