1 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំចរចា ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករ ឆ