7 កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់មួយនៅខេត្តតាកែវ អាចរកចំណូលបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។