ក្រសួងបរិស្ថាន ស្នើអភិបាលខេត្តទាំងអស់ ឱ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជាក់កាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិ

ក្រសួងបរិស្ថាន ស្នើអភិបាលខេត្តទាំងអស់ ឱ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជាក់កាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិ។ ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះ​ ១៤ ០៥ ២០២១