12 មីជាតិ បន្តចូលរួមឧបត្ថម្ភធំ ដល់ព្រឹត្តិការណ៍ ជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថាន និងសុខភាពកុមារ ឆ្នាំទី៨ នៅក្រុ